OPĆINA KALI
SLUŽBENE STRANICE
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Javna nabava

Profil javnog naručitelja Općine Kali

13. rujna 2023.

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Općina Kali je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.

JAVNA NABAVA

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne  javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost  svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Općine Kali

Prema Zakonu o javnoj nabavi,  Općina Kali  je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Općina Kali kao javnog naručitelja je:
Općina Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
OIB Općine Kali: 33591752539
Telefon: 023/281-800
Glavna adresa naručitelja (URL): www.opcina-kali.hr

Pravni i zakonski okvir

Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na Javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi.

Elektronička javna nabava (e-nabava) je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.

Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Pojednostavljeno rečeno, s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Kali  je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima  se od 1. siječnja 2018. godine sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20 i 30/23) objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

Nakon svakog provedenog savjetovanja  Općina Kali  razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga javno objavljuje u EOJN RH.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, i posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nabava velike vrijednosti

Nabava velike vrijednosti određena je europskim pragovima. Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Trenutno su u primjeni vrijednosti EU pragova donesene 1. siječnja 2022. godine.  Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, objaviti i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic D

Nabava male vrijednosti

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Općina Kali  provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Općine Kali br. 8/23)

Istraživanje tržišta putem informativnih ponuda

Istraživanje tržišta putem informativnih ponuda provodi se s ciljem dobivanja procjene vrijednosti predmetne nabave.

Potvrda o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi

Izdaje se temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16114/22), ovjerom podataka iz poslovnih knjiga Općine Kali na određeni dan. Potvrde o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi izdaju se u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Registri ugovora

Općina Kali objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga. Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi NN (120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15 i 69/22),Strategijom sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NN 120/21)  te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20, 30/23).

Također, od 1. siječnja 2018. Općina Kali, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, odnosno 2.650,00 eura.

Sastav Stručnog povjerenstva

Za provođenje postupka javne nabave zaduženo je Stručno povjerenstvo u sastavu:

NIVES PERIN, predsjednica PETAR KOLEGA, član VALENTINA GRZUNOV, član

Predsjednica Stručnog povjerenstva Nives Perin i članica Valentina Grzunov imaju važeći certifikat iz područja Javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obvezu iz članka 197.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) da najmanje jedan član  stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine”, br. broj 120/16 i 114/22) , temeljem dostavljenih izjava svojih predstavnika, Općina Kali objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe,  nisu u  sukobu interesa.

* Izjave o postojanju /nepostojanju sukoba interesa

Zelena javna nabava

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.


DOKUMENTI

IZJAVE sukob interesa IX/2023

PREUZMI:

➔ Više iz kategorije: Javna nabava

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

E-usluge

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima.

Klikni ovdje

Urbanistički planovi
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Javite nam problem!

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali transparentno

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

EU projekti
E-usluge
E-demokracija

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima. Osim toga, na ovoj aplikaciji možete ocijeniti rad općinskog načelnika, vijeća i uprave.

Klikni ovdje

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primjenjuje se Googleova Politika privatnosti i Uvjeti pružanja usluge.
Općina Kali
Trg Marnjiva 23
23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme:
7:00 - 15:00 sati
Kontakt:
☎ 023 281 800
🖷 023 281 801
✉ opcina.kali@zd.t-com.hr
Izjava o pristupačnosti
Kolačići

Zaprati na Facebooku