OPĆINA KALI
SLUŽBENE STRANICE
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Natječaji i javni pozivi

Natječaj za referenta - komunalnog, prometnog i pomorskog redara

25. siječnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Kali, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: – referent komunalni, prometni i pomorski redar, 1 izvršitelj – m/ž, na neodređeno vrijeme s probnim rokom od tri mjeseca.

Klasa: 112-01/24-01/1

Urbroj: 2198-14-03/01-24-1 od 22. I. 2024.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Kali, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:

– referent komunalni, prometni i pomorski redar, 1 izvršitelj – m/ž, na neodređeno vrijeme s probnim rokom od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, prepisane člankom 12. ZSN-a, te sljedeće posebne uvjete:

– gimnazija, IV./1 ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,

– potvrda o uspješnom završenom stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova pomorskog redara,

– položen državni stručni ispit

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara i potvrdu o završenom stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova pomorskog redara, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – neovjeren presliku svjedodžbe kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu: neovjerena preslik domovnice ili osobne iskaznice, putovnice,

4. dokaz o radnom iskustvu ostvarenim na poslovima odgovarajuće stručne spreme, i to:

1. e-radna knjižica, elektronički zapis koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ostvarenim na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,

5. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, potvrda o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara i potvrde o uspješno završenom stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova pomorskog redara (na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen navedene ispite i potvrde),

6. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseci), računajući od dana objave u natječaja u Narodnim novinama,

8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik odgovarajuće potvrde ili izjave)

9. preslik važeće vozačke dozvole B-kategorije.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan / dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. istog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i98/19.) uz prijavu na natječaj dužan / dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Neopravdane i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obavješteni pisanim putem.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Općina Kali,

Povjerenstvu za provedbu natječaja,

Trg Marnjive 23, 23272 Kali,

s naznakom: »Javni natječaj – za referent – komunalni, prometni i pomorski redar«.

Opis poslova, podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podatci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavit će se na web-stranici Općine Kali (www.opcina-kali.hr).

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web-stranici Općine Kali i na oglasnoj plaći Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisivanja natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi se odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Prijavom na natječaj za prijam u službu, kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Općini Kali sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obraduje, koristi se i evidentira u svrhu provedbe prijema u službu referenta – komunalnog, prometnog, pomorskog redara Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave do isteka propisanog roka čuvanja natječajne dokumentacije.

Općina Kali

Poveznica na objavu u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8369417.html


➔ Više iz kategorije: Natječaji i javni pozivi

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

E-usluge

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima.

Klikni ovdje

Urbanistički planovi
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Javite nam problem!

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali transparentno

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

EU projekti
E-usluge
E-demokracija

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima. Osim toga, na ovoj aplikaciji možete ocijeniti rad općinskog načelnika, vijeća i uprave.

Klikni ovdje

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primjenjuje se Googleova Politika privatnosti i Uvjeti pružanja usluge.
Općina Kali
Trg Marnjiva 23
23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme:
7:00 - 15:00 sati
Kontakt:
☎ 023 281 800
🖷 023 281 801
✉ opcina.kali@zd.t-com.hr
Izjava o pristupačnosti
Kolačići

Zaprati na Facebooku